X

واردات مواد غذایی

اگرچه ایران در زمینه ی مواد غذایی بسیار غنی است، اما بیش از نیمی از مواد غذایی مصرفی ایران وارد میشود، بطوری که واردات مواد غذایی ایران بیشتر از صادرات آن است.
معمولا موادغذائی را می توان مستقيما از يکی از کشورهای "منطقه تجارتی" به شرکت گيرنده وارد کرد تا در آنجا بکار برده شوند. شرکت بازرگانی پرتو تجارت هما نیز در زمینه ی واردات مواد غذایی فعالیت دارد.